Asztrológiai kérdezz – felelek “A-tól Z-ig”

Asztrológiai kérdezz – felelek “A-tól Z-ig”

Egy tanítványom meglepett az alábbi sorokkal, melyekben kérdés – válasz formájában fogalmazza meg, mit is takar valójában az asztrológia. Tartalmas, összeszedett olvasmány, amely olyan jól sikerült, hogy arra gondoltam, ha ő megtisztelt engem egy ilyen jellegű írással, én is megtisztelem őt azzal, hogy közkinccsé teszem gondolatait. Mindenkinek sok szeretettel ajánlom figyelmébe! 

 

A.) Mi is az Asztrológia?
Asztro = csillag, lógia (logos) = tudomány, tehát csillag-tudomány.

 

B.) Hogyan működik a Csillag-tudomány?
A csillagok geocentrikus elhelyezkedése, valamint egymástól való elhelyezkedésük az adott időpillanatot minősítik, meghatározzák, jellemzik, ami alapján következtetéseket vonhatunk le magunkkal kapcsolatban, életünk alapvető szabályainak ismeretében, az „Amint fent, úgy lent” alapelv mentén.

 

C.) Mi jellemzi az idő minőségét?
Az égitestek elhelyezkedési viszonyainak összessége adja az adott pillanat időminőségét.

 

D.) Hogyan lehet rendszerbe foglalni az időminőséget?
Valamihez képest mindig minősítünk, ezért kell egy alaprendszer, amiben ezt a minőséget mindig – már aki a megfelelő tudást megszerezte – bárhol és bármikor ugyanúgy értelmezni tudja.
Az adott pillanat időminőségének szimbolikus rendszerrajzolata – a csillag elhelyezkedések, síkba lefektetett képe – a horoszkóp.
Horoszkóp: hora=óra, idő, skopein=nézni, képet alkotni.

 

E.) Mit mutat meg a horoszkóp?
Az adott időpillanatban megszületett dolgok (emberek, teremtett dolgok) időminőségét mutatja meg a horoszkóp, amely meghatározza születésük, életük és haláluk szimbolikus megjelenési formáit.
A horoszkóp nem más, mint egy összetett szimbolikus függvény. Értelmezési tartományát egyrészt a zodiákus jegyeinek fogalmaival, másrészt a 12-es házrendszerrel jellemezzük, amelyek összes életterületünket felölelik.
Értékkészlete nem más, mint a naprendszerünk égitestei, melyek szimbolikus jelentéstartalommal bírnak. Vannak a személyiségünket és sorsunkat jellemző égitesteink, továbbá a Szellemhez kapcsolódó úgynevezett transzcendens égitestek.
Az értékkészlet egymáshoz viszonyított helyzetéből következik működési elvük, vagyis a ránk jellemző cselekvési módozatok, azok hatásmechanizmusai, tehát azok az ok-okozati összefüggések, amik megmutatják, mely döntésünknek mi lehet a következménye.

 

F.) Mi az a szimbolikus megjelenési forma?
Nem eleve elrendelt konkrét, hanem több mögöttes tartalmat magában hordozó jellemzők összessége. Történelmünkben a görög vagy római hitvilág szereplőiben találjuk meg legkézenfekvőbben e megjelenési formákat, hiszen ők egyenként is Istenként megszemélyesítve tisztelték azokat. Azt, hogy éppen melyik jellemző figyelembe vétele szükséges, azt az asztrológus hosszú évek tanulásával és tapasztalatával, összegyűjtött rutinjával tudja megfelelően alkalmazni, vagyis az adott személy élethelyzetére adaptálni.

 

G.) Ki az Asztrológus?
A csillagtudomány ismerője, így az egyén életének feltérképezéséhez kellő tudással rendelkező személy, akinek sorsa, hogy valamilyen formában e hitrendszer segítségével mások sorsát segítse. Ez egy pap feladata, ez jelenik meg az Óegyiptomi időkben a papság szerepében, ami által több ezer évig működhetett jól a társadalom. E segítség nem az Ego emeléséről szól, ezért sokszor nem Ego kímélő. Természetesen segíteni csak etikusan szabad, annak, aki kéri és csak olyan kérdésben, amiben az egyén segítséget kért. A kérdés megfogalmazódásával már a válasz befogadására is felkészült az egyén, ezért érdemes kérdéseket föltenni, mert azok nélkül nehezen tud segíteni az asztrológus.

 

H:) Hogy segíthet az asztrológus?
Senki sem szereti, ha beleszólnak az életébe, ezért többnyire akkor kéri az egyén az élet szakértőjének segítségét, amikor már végképp elveszettnek érzi magát.
Az asztrológus az adott emberre jellemző szimbólum összességnek megfelelően segít. Elkészíti, pontosítja, feltérképezi horoszkópját, ami által megismeri az egyénre jellemző időminőséget, így betekintést nyer a személy életének mozgatórúgóiba. Az egyén szabad akaratával dönt az elé tárt lehetséges útvonalak közül. Döntéseinek hatása az asztrológus számára ismert a horoszkóp térképe alapján, ezért objektív tanácsot tud adni, illetve rámutat ok-okozati összefüggésekre, melyek ismeretében a személy tudatosan dönthet, választhat, hogy a tapasztalás mely útvonalát szeretné megélni a lehetséges verziók közül. Minél hamarabb lépünk és kérünk segítséget, annál több lehetőség van nyitva előttünk, ráadásul választhatunk a számunkra leginkább elfogadható utak közül, így elkerülve azt, hogy felesleges köröket fussunk hosszú évekig.

 

I.) Miért fontos tapasztalni?
Tapasztalni születtünk, mert mi vagyunk ISTEN test – lélek – szellem egységéből a test, ezért vagyunk Istenben egyek. Isten azonban saját hasonlatosságára teremtett minket, a mi felépítésünk is az Ő hasonlatosságával azonos, ezért az ember lélekből és szellemből is áll. Talán ismerősek és így értelmet nyerő kifejezések ezek, melyeket korábban is hallhattál már.

 

J.) Miért van szükség az Istennek testre, vagyis az emberre?
A Szellem önmagában tapasztalásra képtelen, hiszen tapasztalni csak fizikai megtestesülésben lehet. Önmagában a Szellem kölcsönhatásra képtelen, bár teremteni tud, hiszen Ő a Teremtő, aki a rezgéseket megfelelően manipulálva létrehoz lelket és testet is.

 

K.) Mi a célja a Teremtőnek?
A tapasztalás hozza a szellemi fejlődést. A Szellemi lény önvalója, alapvető igénye, mozgatórugója, hogy fejlődjön, az általunk sorsfeladat során megtapasztaltakkal, hiszen Isten nem statikus dolog, hanem egy folyton változó fejlődő Mindenható. Legjobban úgy képzelhető el, mint egy folyton pulzáló fejlődő égitest, mint például a Nap a maga állandó változásaival, napkitöréseivel, napszeleivel. Ennek megfelelően nem véletlenül jelenik meg az ősi vallásokban a Nap, mint az Isten analóg megnyilvánulási formája.

 

L.) Mi a sorsfeladat?
A tapasztalni való szimbolikus jellemző nem más, mint a sorfeladat vagy más néven karma, melynek megélésére a megfelelő pillanatban – időminőségben – születünk meg a tapasztalás megéléshez szükséges legtökéletesebb jellemzőkkel, ezért Isten tökéletes gyermekei, teremtményei, leszületett teste vagyunk. Egyformán fontosak vagyunk a teremtésben, ezért mindenki számít.

 

M.) Hogy számíthat mindenki?
Isten nem minősít, csak a sokszínű tapasztalás az elvárás, az már tőlünk függ, milyen szintű megélést választunk (alsó, középső, felső). Csak akkor „avatkozik közbe”, ha nem a választott karmánkon akarunk dolgozni.

 

N.) . Mi az alsó, középső, felső szintű megélés?
Hétköznapjainkat mindhárom szint áthatja és mindannyian meg is éljük azokat. Egónk küzd a feladat ellen, mivel kényelmetlen számára ez a keret.
Például én, amikor ezt a cikket írom, most felső szinten igyekszem tudatosan megélni a feladatomat, mert a sorsfeladatom, hogy másokat tanítsak a hitemen keresztül, ami az esetemben az asztrológiában manifesztálódik. Középső szinten úgy jelenhetne meg például, ha csatlakoznék különböző trénerekhez és hirdetném, hogy miként lehet mindenki gazdag és elégedett az életével, vagyis azt mondanám, amit hallani szeretnének az emberek. Alsó szintű megélés például úgy jelenhetne meg, hogy ügynökként kereskednék és elvtelenül próbálnék mindenkit rábeszélni szerződéskötésekre. Ez az asztrológia szimbolikus nyelvén az Ikrek jegyéhez kapcsolódó sorsfeladatának és Nyilas típusú útjának három szinten való megélése.

 

O.) Mi történik, ha nem tudatosítom a sorsfeladatomat?
Ahogy feljebb már említettem, a Szellem a transzcendencián keresztül közbe lép, de előtte türelmesen próbál terelni, a feladat felé újra és újra. Ezeket nem igazán akarjuk észrevenni, ezért jöhetnek élethelyzeteinket gyökeresen megváltoztató életesemények, mint például válás, munkahelyváltoztatás, betegség, baleset stb.

 

P.) Kitől kapom a feladatot?
A feladatot magunk választjuk, amikor már önálló szellemi résszel rendelkezünk, és miután kiválasztottuk, már csak a megfelelő időminőséget kell megvárnunk, hogy testünk megszülessen, a lélekkel összeforrjon, amely a testünk és szellemünk közötti kapcsolat fenntartására hivatott.

 

Q.) Mi a lélek?
Nem más, mint a Szellem és a Test közötti közvetítő részünk. Egy köztes rezgés, ami létrehozza a Test és Szellem közötti kapcsolatot, egyfajta transzformátor, ami tovább tudja adni a szellemnek a test által megélt tapasztalatokat.

 

R.) Mi történik az általam megtapasztaltakkal?
Egyéni Szellemünk, ami nem azonos az egónkkal, folyamatosan gyűjti az általunk megélt tapasztalatokat, hogy azokat a Közös Szellemnek, vagyis Istennek átadja a Szellemi Lelken keresztül. Ezt Carl Jung is felismerte és megteremtette a pszichológia alapjait, hiszen ha az egyén nem akarja élni feladatát, testében pszichoszomatikus tünetek – betegségek – jelentkezhetnek.

 

S.) Mi történik, ha nem akarom élni a feladatomat? A feladat mindig nehéz és egó ellenes?
Ha nem jó irányba mozdulunk, akkor egónk számára hosszú távon nehéz dolgok következnek, de Saját Szellemünk segít a többi egyéni szellemmel összefogva (pl. közvetlen környezetünk) és változtat élethelyzetünkön abba az irányba, ahol már valamilyen formában kénytelenek leszünk sorsfeladatunk felvállalása felé menni. Ezt nevezzük transzcendenciának.

 

T.) Mi az a transzcendencia?
Ezt úgy kell elképzelni, mint egy mátrixot, melynek pontjaiban egy – egy egyén van, melyben a kapcsolatot alapvetően mi irányítjuk. Szükség szerint ebbe a kapcsolatrendszerbe az egyéni Szellem be tud avatkozni, de nem drasztikusan, hanem az egyének összességének megfelelően, vagyis az egység harmóniáját, egyensúlyát figyelembe véve. Mivel mi nem látjuk e mátrixot és annak működését, ezért mindent egyfajta véletlennek élünk meg, mint amikor a két dimenzióban élő állat elé oda tesszük a kezünket a harmadik dimenzióból. Ebből következik, hogy nincsenek véletlenek és világunk mindig egyensúlyban van. Ez a B pontban említett két alapvető szabály, amelyből a többi követezik, tehát egység és egyensúly.

 

U.) Mi az egység harmóniája?
Ahogy a jin-jang elvben látjuk, a világ, mozgásban van, de mindig ugyanannyi kiáradó elv van benne, mint amennyi befogadó. Ennek megfelelően az asztrológia tudománya által azt is lehet tudni, hogy egy kiáradó elv hol fog befogadó elvet létre hozni, ebből követezik, hogy nincsenek véletlenek.

 

V.) Nincsenek véletlenek?
Nincsenek, mert csak azzal a történéssel, eseménnyel és a történéshez, eseményhez kapcsolódó egyénnel hoz minket össze a Sors, akivel dolgunk van, aki mutat, tanít nekünk valamit, vagy akinek mi mutatunk, tanítunk valamit. Amikor nekünk tanítanak az történés, amikor mi tanítunk, az esemény.

 

W.) Nem akarom elhinni, hogy ezek tanítások.
Igen ezt így gondoltam én is, amikor számomra váratlan helyzetek jöttek létre, én sem akartam elhinni, hogy ezt én teremtettem magamnak. Az Egó keményen küzd a külső beavatkozás ellen, hiszen feladata az életösztön működtetése, tehát fontos szerepe van, de ettől magasabb szinten is tudnunk kell működnünk, hiszen amikor nem az életünk megóvása a cél, akkor létezésünk értelme felé kell lépnünk, ami nem ösztön feladat.

 

X.) Mi létezésünk értelme?
Létünk értelme az Isteni Szellem ismereteinek bővítése, ebből következik, hogy a lélek nem fejlődik csak a szellem, ezért nincs reinkarnáció csak inkarnáció. Vagyis nincs újjászületés, hanem feladatba születés van. Ezzel együtt a lélek szerepe nagyon fontos, hiszen befogad és továbbít és jó esetben hitünk bölcsője, így ennek megfelelően a lélek fejlődése reinkarnáció során félreértés, hiszen amit lélek fejlődéseként emlegetnek, nem létező dolog, mivel a lélek nem ösztönös így egója sincs, aminek önállóan fejlődnie kelleme.

 

Y.) Mi a hit ?
Ha a fentieket megértjük, kezünkbe kerül létezésünk értelme és abból következő működési elveink, amely tudás hitrendszerré áll össze, ami által egyértelművé és logikussá válnak hétköznapi történéseink. Ekként Létezésünk Alapkövei szilárdak lesznek, melyet hitnek nevezünk.

 

Z.) Mi a hitrendszer?

H-inni

I-stenben

T-udatosan.

csak úgy lehet, ha ismerjük a rendszerét, melynek legletisztultabb és legősibb tapasztalati tudománya az Asztrológia, amelyből kifejlődött több ezer éves történelmünk során minden vallási vonulat. A kereszt mindig is fontos szimbólumunk volt és lesz, mivel egyrészt minket embereket, mint testet és magasabb szinten a feladatunkat is jelöli.
Ezért a mondás, hogy mindenkinek meg van a maga keresztje nem más, mint hogy mindannyiunknak meg van a maga sorsfeladata, amely nem könnyebb és nem is nehezebb másokénál. A kereszt analóg a feladattal, ebből következik a kereszt-ténység. Ami nem más valójában, mint a sorsfeladattal való tudatos azonosulás.

Ha életünket sorsfeladatunknak megfelelően irányítjuk, hatással vagyunk közvetlen környezetünkre, ami idővel magával hozza a közvetlen környezetünkben élők változását is, hiszen magunk teremtjük, formáljuk a minket körülvevő világot.
Ki ne szeretné a közvetlen környezetét helyes irányba terelni, ezzel saját boldogságát és harmóniáját megteremteni? Ezáltal emelkedést élhetne meg a világ is.

De hol is kezdjük a változást?
Meg kell ismernünk létezésünk alapjait, vagyis a sorsfeladatot, más néven a karmát.

Hol ismerhetem meg a karmámat?
Ehhez már egy jó asztrológiai könyv is elég. Ha az én írásom vezetett rá ezen ösvényre, akkor a Földtől az Ég felé (A tudatosodás 12 lépcsője) című könyvet ajánlom, melynek szerzője Balogh Beáta, asztrológus. Ez a kötet lehetőséget nyújt számodra, hogy megismerhesd sorsfeladatod. 

Milyen lehetőségeim vannak a sorsom helyes megéléséhez?
Ebben asztrológus tud segítséget nyújtani.

 

 

Köszönöm szépen kedves tanítványomnak e tartalmas sorokat. Neve elhallgatását kérte ugyan, melyet tiszteletben tartok, viszont ettől tartalmasabb visszaigazolásra nincs is szükségem. A könyvem kapcsán mondhatod,  kedves Olvasó, hogy elfogult :), de talán azért említi meg, mert nincsenek véletlenek, s ezt szükséges olvasnod. Köszönöm szépen a kedves szavakat és az összeszedett cikket! Neked pedig az olvasását. 🙂

(Balogh Beáta) 

 

Szólj hozzá!

Egymást segítő fogaskerekek

Hiszek az emberekben. Hiszem, hogy az ember képes akként változtatni, hogy figyelembe veszi az íratlan szabályokat. Hiszem, hogy a változtatások után képes objektívebben szemlélni újonnan létrehozott valóságát. Hiszem, hogy az embert nem csak saját, hanem mások élete és fejlődése is motiválja. Hiszem, hogy képes másokért is tenni, küzdeni, tanulni, tapasztalni. A tapasztalatokból tudást felépíteni, majd ... Olvass továbbEgymást segítő fogaskerekek

Close