Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

 

 

 1. Általános Jogi Háttér

 

 

A jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza Balogh Beáta egyéni vállalkozó (EV), mint Adatkezelő a www.asztrocentrum.hu oldalán, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználó elfogadja a jelen Nyilatkozat feltételeit hírlevélre való feliratkozással vagy szolgáltatás igénylésével. A Nyilatkozat folyamatosan elérhető a www.asztrocentrum.hu weboldalon (https://asztrocentrum-). Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Nyilatkozatot bármikor megváltoztathatja. Kötelezőnek ismeri el jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát. Amennyiben a weboldal látogatójának olyan kérdése lenne, mely jelen közleményben nem egyértelmű, az info@asztrocentrum.hu e-mail címen felteheti, és az Adatkezelő megválaszolja.

Az Adatkezelő elkötelezett a szolgáltatásai minőségének a legmagasabb szinten tartása felé.

 

A Szolgáltató, mint adatkezelő és adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

 

Név: Balogh Beáta egyéni vállalkozó (Adatkezelő, Adatfeldolgozó)

Székhely: 6640, Csongárd, Darányi Ignác utca 15.

Adószám: 68241812 – 1 – 26

Nyilvántartási száma: 51458913

Weboldal: www.asztrocentrum.hu (továbbiakban: weboldal)

Kapcsolat: info@asztrocentrum.hu

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-119909/2017

Tárhely szolgáltató: DiMa.hu Kft, 4026 Debrecen, Honvéd utca 1/A 1/1, Tel.: 06 – 52/322 – 121

Hírlevélküldő: ListaMester szoftver tulajdonosa és üzemeltetője: Bithuszárok Bt. Biatorbágy. Cégjegyzékszám: 13-06-065996. E-mail:info@bithuszarok.hu

Az adatkezelés mellett az adatfeldolgozást is az Adatkezelő folytatja.

1.       Adatkezelési alapelvek

 

A weboldal számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme. Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismerteti az adatkezelési alapelveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magára is irányadónak vesz. Az adatvédelem a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.

 

 • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve.

 

 • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény

 

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

 

 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

 

2.       Az adatkezelés célja

 

 • Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, az érdeklődőkkel és a szolgáltatást igénylőkkel történő kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, akciók, Direkt Marketing levelek által. Szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás.

 

 • Szolgáltatás rendelése esetén a felhasználó azonosíthatósága a rendelés teljesítéséhez, azaz ügyfél adatkezelés.

 

 • A felhasználó értesítése a weboldallal kapcsolatos változásokról, hírekről, információkról hírlevél formájában.

 

 • Látogatottsági, látogatói statisztikák készítése, saját felhasználásra, melyet az Adatkezelő a Google Analytics bővítményével készít el.

 

3.       Az adatkezelés időtartama

 

 • A hírlevél feliratkozásánál megadott adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig a felhasználó azok törlését nem kéri, illetve amint leiratkozik a hírlevélről az abban található link segítségével.

 

 • Az Adatkezelő az ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások során megadott adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek, ezért ezen adatkezelés időtartama a törvényben meghatározott ideig történik.

 

 • A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatokat az Adatkezelő csak gyűjtött formában, látogatottsági statisztikaként őrzi meg. Mint Adatkezelő, az oldalon adatkezelést végzek, harmadik fél részére személyes adatot nem adok ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A weboldal látogatói a szolgáltatásokat önkéntesen használják. Törvényi felhatalmazás alapján az Adatkezelő köteles a megkereső állami hatóság részére személyes adatot kiadni, ha annak minden jogszabályi feltétele adott, azt nem tagadhatja meg. Ezt a felhasználó tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emelhet.

4.       A felhasználó jogai, adatok helyesbítése, törlése, zárolása

 

 • A felhasználó jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Ha a felhasználó nem engedélyezi adatainak marketing célokra történő felhasználását, ezen írásban kijelentett kérését az Adatkezelő tiszteletben tartja és a megállapodottak szerint cselekszik.

 

 • A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján (számviteli törvény) szükséges adatkezelésre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

 

 • A felhasználó kérheti adatainak zárolását. Adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fenn áll az, az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A felhasználó adatai törlését, helyesbítését, zárolását írásban postai úton Balogh Beáta EV, 3900 Szerencs, Liszt F. utca 35 címen vagy elektronikusan az info@asztrocentrum.hu e-mail címen kérheti.

 

5.       Hírlevél igénylés

 

A Weboldalon  hírlevél igényelhető a főmenü sorban. Az érdeklődő megadhatja e-mail címét, vezeték- és keresztnevét. A “KÜLDÉS” gombra klikkelve elfogadja, hogy hírlevelek érkezzenek a megadott email címére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető a levelekben található “Leiratkozás” link segítségével. Az Adatkezelő törekszik olyan automata rendszer alkalmazására, amely lehetővé teszi, hogy a törlés iránti igény gombnyomással automatikusan megvalósuljon. Jelen esetben ez a listamester hírlevél küldő rendszere.

 

A weboldalon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra.

 

6.       Facebook

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

 

 • Az adatgyűjtés ténye és a kezelt adatok köre:

A Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

 • Az érintettek köre:

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és a „like” gombbal kifejezte tetszését a weboldal felé.

 

 • Az adatkezelés célja:

A Facebook.com oldalon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „like”-olása.

 

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a  https://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

 

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

 

Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf, https://www.facebook.com/about/privacy/

 

 • Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

 

 

7.       Kapcsolat, Jogorvoslat

 

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a következő törvények tartalmazzák:

 

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 

 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 

 • évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

 

Adatkezelő ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát tisztázni tudjon, így a felmerülő adatvédelmi kérdésekről konzultál elérhetőségein.

8.       Az információk tulajdonjoga

 

Kijelentem, mint Balogh Beáta EV birtoklom a https://asztrocentrum.hu weboldalon olvasható információkat. Az oldal tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos az oldalról származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogomat fenntartom, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítem.  Idézni lehetséges, de csak a pontos forrás (weblap) címének megjelölésével.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatására, de az esetleges változásokról időben értesíti látogatóit.

 

Az Adatvédelmi tájékoztató hatályos: 2018. 08. 26. napjától visszavonásig.

 

Csongrád, 2018. 08. 26.